Akademia Piłkarska Bingo Wiśniowa

Logo Akademia Pilkarska Bingo

Regulamin Akademii Piłkarskiej BINGO Wiśniowa

 1. Klub zobowiązuje się świadczyć usługę polegającą na szkoleniu sportowym
  Zawodnika w zakresie gry w piłkę nożną na poziomie dostosowanym do umiejętności
  i wieku Zawodnika.
 2.  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem określonym przez Klub na platformie
  ProTrainUp, do której rodzic i zawodnik otrzymują darmowy dostęp.
 3. Zajęcia sportowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 4. Zawodników obowiązuje na zajęciach odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki,
  getry, buty, określone przez klub). Strój sportowy powinien być adekwatny do miejsca i
  panujących warunków atmosferycznych. Klub zastrzega sobie prawo do nałożenia na
  Zawodników wymogu posiadania obuwia sportowego dostosowanego do nawierzchni boisk.
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu sportowym Zawodnika jest brak przeciwskazań
  zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub. Przed pierwszymi zajęciami,
  Rodzic/ Opiekun prawny małoletniego ma obowiązek uzyskania zaświadczenia lekarskiego o
  zdolności do uprawiania piłki nożnej przez Zawodnika, wydanego przez lekarza medycyny
  sportowej lub lekarza rodzinnego. Zawodnik oraz/lub Rodzic/Opiekun prawny małoletniego
  zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne sztabowi szkoleniowemu danej
  grupy szkoleniowej.
 6. Rodzic/Opiekun prawny małoletniego zobowiązuje się do zapewnienia opieki Zawodnikowi
  przed i po zajęciach sportowych.
 7. Rodzic/Opiekun prawny małoletniego zobowiązuje się do regularnego uiszczania
  miesięcznych opłat (wysokość określona w umowie) z tytułu uczestnictwa Zawodnika w
  szkoleniu sportowym. Opłata będzie regulowana z góry, przelewem na rachunek bankowy
  Klubu do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 8. Wysokość opłaty miesięcznej określonej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie
  rozliczeniowym.
 9. Nieobecność Zawodnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych, niewynikających z winy Klubu, powodujących zawieszenie
  prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, opłata za ten okres zostanie pomniejszona i
  podana odrębnie. O opłacie tej Rodzice/Opiekunowie prawni małoletniego będą
  informowani pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przez elektroniczny system zarządzania
  Akademią.
 11. Wysokość Składki członkowskiej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu
  Uczestników Akademii oraz ich Opiekunów w formie publikacji w systemie zarządzania Akademią, bez konieczności dokonywania zmian w obowiązującej Umowie. Nowa wysokość składek nie może zostać wprowadzona wcześniej niż 2 miesiące przed przekazaniem informacji w tym przedmiocie w trybie opisanym w zdaniu poprzednim oraz nie częściej niż 1 raz w sezonie.

Partnerzy

Scroll to Top